top of page
청운동 작업실

청운동 작업실

korean ink on paper 210x150cm 2021

내 작업실

내 작업실

korean ink on paper 39x54cm 2022

다른 곳

다른 곳

korean ink on paper 39x54cm 2022

일어나

일어나

korean ink on paper 202x150cm 2021

결

korean ink on paper 54x39cm 2022

두개의 결

두개의 결

korean ink on paper 39x27cm 2022

종이새

종이새

korean ink on paper 19.5x27cm 2022

찰흙사람

찰흙사람

korean ink on paper 32x45cm 2022

안녕

안녕

korean ink on paper 39x27cm 2022

작업실에서

작업실에서

korean ink on paper 27x39cm 2021

내가 없던 곳

내가 없던 곳

korean ink on paper 30.5x22.8cm 2021

밤의 눈들

밤의 눈들

korean ink on paper 22.8x30.5cm 2021

할로윈

할로윈

korean ink on paper 30.5x22.8cm 2021

울지마

울지마

korean ink on paper 22.8x30.5cm 2021

집에 가고싶어

집에 가고싶어

korean ink on paper 22.8x30.5cm 2021

같이 놀자

같이 놀자

korean ink on paper 22.8x30.5cm 2021

응시

응시

korean ink on paper 18x25.5cm 2022

어려운 나비

어려운 나비

korean ink on paper 39x27cm 2022

비어있는 새

비어있는 새

korean ink on paper 39x27cm 2022

고운 꽃

고운 꽃

korean ink on paper 39x27cm 2022

기울어

기울어

korean ink on paper 76x56.5cm 2022

으르렁

으르렁

korean ink on paper 21x29.7cm 2022

서있어

서있어

korean ink on paper 76x56.5cm 2022

왜

korean ink on paper 18.5x25.5cm 2022

뭐

korean ink on paper 18.5x25.5cm 2022

막이 올라

막이 올라

korean ink on paper 27x39cm 2022

산이 있는 무대

산이 있는 무대

korean ink on paper 27x39cm 2022

흙더미

흙더미

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

흙

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

자리

자리

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

여섯 손

여섯 손

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

한 사람

한 사람

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

두 사람

두 사람

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

산소

산소

korean ink on paper 39x54.5cm 2022

아리야솜 정원

아리야솜 정원

korean ink on paper 21x29.7cm 2022

공기 구멍

공기 구멍

korean ink on paper 21x28cm 2022

다이빙 금지

다이빙 금지

korean ink on paper 21x29.7cm 2022

베란다에서

베란다에서

korean ink on paper 21x28cm 2022

베란다 도마뱀

베란다 도마뱀

korean ink on paper 16.5x25cm 2022

아난타라 테니스장

아난타라 테니스장

korean ink on paper 15x10.5cm 2022

종이죽들

종이죽들

korean ink on paper 21x29.7cm 2022

종이죽

종이죽

korean ink on paper 21x29.7cm 2022

작은 새

작은 새

korean ink on paper 10.5x15cm 2022

도마뱀

도마뱀

korean ink on paper 10.5x15cm 2022

축구장

축구장

korean ink on paper 15x10.5cm 2022

작은 무대

작은 무대

korean ink on paper 16.5x25cm 2022

첫날

첫날

korean ink on paper 21x28cm 2022

홍수

홍수

korean ink on paper 27x39cm 2022

우는 비

우는 비

korean ink on paper 39x39cm 2022

방범창

방범창

korean ink on paper 21x29.1cm 2022

러닝

러닝

watercolor on paper 54x39cm 2022

러닝1

러닝1

watercolor on paper 54x39cm 2022

러닝2

러닝2

watercolor on paper 54x39cm 2022

트랙 위 검은 사람들

트랙 위 검은 사람들

watercolor on paper 39x54cm 2022

인사

인사

watercolor on paper 39x54cm 2022

장례

장례

watercolor on paper 39x54cm 2022

열매가 가득 찬 나무

열매가 가득 찬 나무

watercolor on paper 44.5x39cm 2022

가지치기

가지치기

watercolor on paper 21x14.7cm 2019

나무의 눈

나무의 눈

watercolor on paper 14.7x21cm 2020

잘린 것

잘린 것

watercolor on paper 14.7x21cm 2019

유연

유연

watercolor on paper 29.7x21cm 2022

잎 없는 나무

잎 없는 나무

watercolor on paper 29.7x21cm 2022

가지치기

가지치기

watercolor on paper 29.7x21cm 2022

팔 벌린 나무

팔 벌린 나무

watercolor on paper 21x14.7cm 2019

자세

자세

watercolor on paper 54x35cm 2022

단단함

단단함

watercolor on paper 29.7x21cm 2022

landscape

landscape

watercolor on paper 26.5x28.5cm 2020

터널

터널

watercolor on paper 14.7x21cm 2019

반죽 원형

반죽 원형

korean ink on paper 32x45cm 2022

누른 반죽

누른 반죽

korean ink on paper 32x45cm 2022

반죽 밀기

반죽 밀기

korean ink on paper 32x45cm 2022

밀대

밀대

korean ink on paper 35x54cm 2022

접기

접기

korean ink on paper 32x45cm 2022

1차 휴지

1차 휴지

korean ink on paper 32x45cm 2022

2차 휴지

2차 휴지

korean ink on paper 32x45cm 2022

스크래퍼

스크래퍼

korean ink on paper 32x45cm 2022

분할 전

분할 전

korean ink on paper 32x45cm 2022

아홉 조각

아홉 조각

korean ink on paper 32x45cm 2022

열 두 조각

열 두 조각

korean ink on paper 32x45cm 2022

7분할

7분할

korean ink on paper 32x45cm 2022

밀기 전

밀기 전

korean ink on paper 32x45cm 2022

펴

korean ink on paper 32x45cm 2022

원형 만들기

원형 만들기

korean ink on paper 32x45cm 2022

원형

원형

korean ink on paper 32x45cm 2022

도우들

도우들

korean ink on paper 32x45cm 2022

쌓기

쌓기

korean ink on paper 32x45cm 2022

진 반죽

진 반죽

korean ink on paper 32x45cm 2022

진 반죽들

진 반죽들

korean ink on paper 32x45cm 2022

진 반죽들2

진 반죽들2

korean ink on paper 32x45cm 2022

동그라미들

동그라미들

소금빵 반죽

소금빵 반죽

korean ink on paper 32x45cm 2022

소금빵 반죽2

소금빵 반죽2

소금빵 반죽3

소금빵 반죽3

korean ink on paper 32x45cm 2022

눌린 반죽

눌린 반죽

korean ink on paper 32x45cm 2022

팥 앙금

팥 앙금

korean ink on paper 32x45cm 2022

팥 앙금1

팥 앙금1

korean ink on paper 32x45cm 2022

구워진 단팥빵

구워진 단팥빵

korean ink on paper 32x45cm 2022

단팥빵

단팥빵

korean ink on paper 32x45cm 2022

단팥빵1

단팥빵1

korean ink on paper 32x45cm 2022

단팥빵

단팥빵

korean ink on paper 32x45cm 2022

쿠키반죽 썰기

쿠키반죽 썰기

korean ink on paper 32x45cm 2022

쿠키 도우 컷팅

쿠키 도우 컷팅

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘 짜투리

스콘 짜투리

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘 짜투리1

스콘 짜투리1

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘 짜투리2

스콘 짜투리2

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘 반죽

스콘 반죽

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘 반죽1

스콘 반죽1

korean ink on paper 32x45cm 2022

건조

건조

korean ink on paper 32x45cm 2022

건조대

건조대

korean ink on paper 32x45cm 2022

바스크 치즈케이크1

바스크 치즈케이크1

korean ink on paper 32x45cm 2022

바스크 치즈케이크2

바스크 치즈케이크2

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘

스콘

korean ink on paper 32x45cm 2022

스콘 두개

스콘 두개

korean ink on paper 32x45cm 2022

도구

도구

korean ink on paper 32x45cm 2022

볼과 체망

볼과 체망

korean ink on paper 32x45cm 2022

작업대

작업대

korean ink on paper 32x45cm 2022

계량

계량

korean ink on paper 32x45cm 2022

볼과 거품기

볼과 거품기

korean ink on paper 32x45cm 2022

도구들

도구들

korean ink on paper 32x45cm 2022

bottom of page